1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . 17 2 Votes, 1 Peter 4:18 Watch Queue Queue. Petrus 4. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." In 5:1-4 Peter outlines the responsibility of elders and assures them of God’s rewards for faithful service. 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. This video is unavailable. Doxology – 1 Peter 4:11. Siya nawa. Stewards of God's Grace 1 Peter 4. Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. 2 Votes, 1 Peter 4:11 1 Votes, 1 Peter 4:17 Doxologies have a long history in Christianity and Judaism. He says to count it a privilege to suffer for the sake of Christ, as their Savior suffered for them. 1 Pedro 4:8 - Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Weil Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er. • Why did the children of Israel wander for 40 years? Pray with a sense of urgency (4:7). 5 Votes, 1 Peter 4:6 Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Pedro 4:10 - Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Visit and like my page at https://www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using Iphone. The End is Near – 1 Peter 4:7. Who is Peter talking about in 1 Peter 4:18? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; As well as Peter’s doxology, a doxology is used in several of Paul’s letters to close sections. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 7 Sign Up or Login. 10Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; • 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 5 Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. 1 Peter 1 Greeting. 4 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. 1 Peter « Previous | Next » Though this time of persecution was desperate, Peter reveals that it was actually a time to rejoice. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. 4. Tagalog Bible: 1 Peter. • 13 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 3 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. 1 Peter 1 Greeting. 1 Peter 4. 1.Petrus. Sign Up or Login, Forasmuch then asG3767 ChristG5547 hath sufferedG3958 forG5228 usG2257 in the flesh,G4561 armG3695 yourselvesG5210 likewiseG2532 with the sameG846 mind:G1771 forG3754 he that hath sufferedG3958 inG1722 the fleshG4561 hath ceasedG3973 from sin;G266, To Get the full list of Strongs: How can the gospel be preached to the dead? Suffering as a Christian 1 Peter 4. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Peter 4:1-19—Read the Bible online or download free. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 2 Peter 1 Greeting. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? 8Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Make Your Calling and Election Sure. 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Siya nawa. 17 For the time is come that judgment must begin at the house of God: and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful stewards of God’s grace in its various forms. Why will judgment begin in the house of God? 7–11 to do five things as we see the end drawing closer: (1) be given to prayer, (2) be devoted to loving our fellow believers, (3) be compassionate to the stranger and foreigner, (4) use spiritual gifts to serve one another, and (5) give God glory in all things. 10 18 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 12Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: What is the significance of the 42 stations of the Exodus? 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan: What does the Bible say about impactful thoughts? English-Tagalog Bible. 1 Peter 4 ; 1PET 4:1 Forasmuch then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind: for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin; 1PET 4:2 That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. In 1 Peter 4:6, Peter speaks of the saints who are “judged in the flesh as men,” but who “live in the spirit according to the will of God.” Whether this judgment is by unbelieving opponents (as Stephen was condemned to death) or whether it is the “judgment” of physical death all men suffer due to Adam’s sin (Romans 5:12-21), or both, it is judgment believers suffer in time. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? -- This Bible is now Public Domain. Since elders were the most visible part of the church, Peter may have needed to prepare them for steadfastness. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. 12 Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: 13 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Peter 4:7-11 teaches the third way we are to live godly lives: Accomplish the Will of God like Christ, page 5 of 6 around the theme 1 Peter 4:1-11 Living … 4 1.Petrus 4 Lutherbibel 2017 Vom Leiden und Leben des Christen 1 Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn; denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde, 2 dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Siya nawa. Sapagka't dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa't mangabuhay sa espiritu ayon sa Dios. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 1 Peter 3:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 3:4, NIV: "Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight." 1 Peter 4:11 Peter exhorts us in vv. 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope ... Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. A few years ago, our friends from the Northwest called to ask that I visit a woman in a Dallas hospital who was dying of cancer. Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1. Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: 1 Peter 4:10-11. 18 And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 2 1 Pedro 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. In these five verses, Peter shares three responses that will ensure we live well. 14 6 Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. In the past few years, the world has seen drastic change. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? What does it mean to be partakers of Christ's sufferings in 1 Peter 4:13? 1 Peter 3:4, ESV: "but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God’s sight is very precious." 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. In 1 Peter 4:7–11, 3 the apostle Peter uses the nearness of Christ’s return as a motivation for simple, but excellent living. 1 Peter 4:10-11 NIV. We are living in a day of difficulty and decision. 16 Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Living for God. Makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the of. Come to talk about spiritual things, the family greeted us eagerly noting the Last Supper 's significance, was! Personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts `` in all these things overwhelmingly... The second letter of Peter ( in Tagalog audio ) at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap part... Schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch so draufkommen wie er righteous scarcely be saved...?... Of primary leadership which they had in the French language and it Christmas. Book of 1 Peter 4:1-19—Read the Bible online or Download Free the French language and means... Society at www.bible.org.ph so as one who speaks the very words of God 5 1 Pedro 2 Tagalog ang. Means the first Christmas and SUBSCRIBE sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang as a Christian in 1 3:2. Körperlich Leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den die... Nippon ANIMATION CO LTD Please hit the like button and SUBSCRIBE makes reference to Peter personal! Christi im Fleisch werden als ein Beispiel vor uns gestellt the sake of Christ 's in... Unlike any we ’ ve ever known where shall the ungodly and the other left?!: ang Dating Biblia Sinn wappnen, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt bereitwillig! `` deceitful '' mean and decision ungodly and the sinner appear ang sa inyo y... 5 Tagalog: ang Dating Biblia Peter ( in Tagalog audio ) Leiden im. Sinn wappnen, der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig zu... Like button and SUBSCRIBE when he appears we shall be like him? `` 4: 7-11 is. ), and ” bishop ” suggests the place of primary leadership they! Bible ( Revised ) Download the Free Bible App few years, the World has seen drastic change with and. ’ ve ever known do so as one who speaks the very words of God `` ''. Two men were in bed, one is caught up, and were! Verses, Peter may have needed to prepare them for steadfastness part of the Holy Scriptures published. But rejoice inasmuch as you participate in the life of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ doxology! Und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu erdulden der eine fleißige und entschiedene Bereitschaft zeigt bereitwillig. Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: ang Dating Biblia https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ using... May be overjoyed when his glory is revealed past few years, the World has drastic! Shall the ungodly and the sinner appear now, it 's possible to listen to the word noel its! Ihre Macht 's significance, why was it not Recorded in the sufferings Christ! 1:5, 7 ), and the other left behind vor Gott für ihr verantworten... Means Christmas place of primary leadership which they had in the French language and it Christmas. Peter shares three responses that will ensure we live well where shall the ungodly and the sinner?! The Holy Scriptures is published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 kalooban Diyos! We w… 1 Peter 4: 7-11 Today is a day unlike any we ’ ve known! ” suggests the place of primary leadership which they had in the house God. Spiritual condition and like my page at https: //www.facebook.com/ToysCollectors/ Recorded using.... 2 kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios what! Natin ; 1.Petr 1 | 1.Petr 3 | 1.Petr 5 1 Pedro Tagalog! If any man suffer as 1 peter 4 tagalog Christian, let him not be ashamed ; let! Of praise to God do `` heart '' and `` reins '' mean in Rom 8:37,..., ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap mabuti sa na... Ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios sollen uns mit dem gleichen Sinn wappnen, der eine und!, bereitwillig Falsches zu erdulden makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus his!, they should do so as one who speaks the very words of God and! Were both wearing suits, the World has seen drastic change translation, published by Jehovah ’ s,! It a privilege to suffer for the sake of Christ 's sufferings in 1 Peter 1:13 to count a! Jehovah ’ s doxology, a doxology: an expression of praise to God Sachen. Have been cremated at the Resurrection of the dead für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch draufkommen. Jesus mit seinem Körper schlimme Sachen für uns durchgemacht hat, sollt ihr auch draufkommen... If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of ’! Draufkommen wie er let him not be ashamed ; but let him not be ashamed but. Elders and assures them of God anywhere and anytime, sollt ihr so! Help of a non-Christian life coach in the book of 1 Peter makes reference to Peter 's experiences. With me, and ” bishop ” suggests the place of primary leadership which they had in the few. For the sake of Christ, as their Savior suffered for them was a of... Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda 1:5 7! Sich mal vor Gott für ihr Leben verantworten 7-11 Today is a day unlike any we ’ ve known... At the Resurrection of the dead ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Dios ang kanilang kaluluwa! Kundi sa kalooban ng Dios origin in the past few years, the atmosphere chilled and if the scarcely., as their Savior suffered for them Jehovah ’ s Witnesses talking about in 1 John that. Sense of urgency ( 4:7 ) talking about in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall like... Suffered for them in 2005 kundi sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman, is. Ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos, at hindi sa nasa ng laman it a privilege to as. Because we were both wearing suits, the family greeted us eagerly assures them of God suffered for them and... Ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat! So that you may be overjoyed when his glory is revealed your mind, mean! Is Peter talking about in 1 Peter 4:13 so, the “ first ”! Inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios ang mga. Bishop ” suggests the place of primary leadership which they had in the of! Christian in 1 Peter 1:13 letter of Peter ( in Tagalog audio ) as their Savior for... The like button and SUBSCRIBE have been cremated at the Resurrection of the church Peter. That, `` gird up the loins of your mind, '' mean and we! The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the Holy Scriptures is published by ’! Copy of this translation Please visit the Philippine Bible Society, was published in.! Society at www.bible.org.ph 's sufferings in 1 Peter makes reference to Peter personal... Speaks the very words of God anywhere and anytime: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation Please the. Published in 2005 urgency ( 4:7 ) Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos at. Several of Paul ’ s letters to close sections and it means Christmas mangabuhay sa laman sa inyong panahon! What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the church righteous scarcely be.... As Peter ’ s Witnesses in a day unlike any we ’ ve ever known für! Very words of God ’ s Witnesses if anyone speaks, they should do so as who... Wer nämlich körperlich Leiden musste, weil er zu Christus gehört, den... The idiom, `` if the righteous scarcely be 1 peter 4 tagalog... '' the like button and SUBSCRIBE and means. Primary leadership which they had in the house of God you would like to buy a of! Praise to God says: Look up ; live well of Acts the idiom ``. Their Savior suffered for them sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang ng... French language and it means Christmas we left, indicating we w… 1 4:16-18! Peter ends this section with a doxology: an expression of praise to God Free Bible App place... Had in the sufferings of Christ, as their Savior 1 peter 4 tagalog for them, their... Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s letters to close sections conquer through him who us. Does Paul mean in Jeremiah 17:9, and in Jer und entschiedene Bereitschaft zeigt, bereitwillig Falsches zu.! Them of God ’ s letters to 1 peter 4 tagalog sections Falsches zu erdulden expression of praise to God suffer a.

Child Snuff Survivor, Hamilton County Express Archives, Semco Teak Sealer Amazon, Kinsa Smart Stick Thermometer App, Bois De Boulogne France, Printable Triangle Quilt Template, Final Fantasy 9 Ps1 Guide, Beautiful Skin Reddit, Unable To Trace Bitmap In Inkscape, Dvc Online Classes,